ФОРМУЛЯРИ

При заявяване на изпитване е необходимо да попълните нашата заявка за изпитване или да напишете възлагателно писмо/заявление, в които задължително да посочите вида на образеца за анализ, име, адрес и контакти на заявителя, конкретните показатели за изпитване, изисквания за нормиране (Наредба, КР или др.) ако е приложимо, място на взимане на пробата, необходимост от съхранение на контролна проба и друга информация каквато прецените. В заявката за изпитване, трябва да е отбелязан начина на получаване на протоколите и начина на плащане (в брой, банков превод или наложен платеж), както и данни за изготвяне на фактура.

Нашата заявка можете да попълните електронно или да разпечатите и попълните на ръка четливо.

Необходимо е да предвидите достатъчно количество пробни образци, за определянето на всички показатели, които желаете. За да прецените добре, разгледайте нашите указания за взимане на проби или ни се обадете за подробна информация.

Изпратете пробите по куриер или донесете в лабораторния център в рамките на 24 часа от пробовземането заедно със заявка/писмо, документ от пробовземане (ако е извършено от акредитирана организация), копие на комплексно разрешително или друг документ (ако е необходимо).

След приемане на пробите за анализ или след извършване на анализите се издава проформа фактура, а получаването на протокол с резултати от анализите, придружен с оригинална фактура става, след извършване на плащане.

Протоколите и фактурата се предават лично в приемната на Лабораторния център или по куриер за наша сметка.          

word_icon
Заявка за изпитване на проби. За всяка проба се попълва отделна заявка.
word_iconФормуляр за обратна връзка.  Уважаеми клиенти Вашето мнение е важно за нас и очакваме да ни го изпратите с този формуляр.
Ако се колебаете какви анализи да заявите, разгледайте нашите предложения: