ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

отпадни води - отпадъчни води - Анализ на подземни, повърхностни и отпадни води

 

Изпитване и анализ на подземни, повърхностни и отпадни води

 

Определяне на физикохимични и микробиологични показатели на води:

 

 • рН
 • Електропроводимост, Неразтворени (суспендирани) вещества
 • Перманганатна окисляемост, Разтворен кислород, Биологична потребност от кислород (БПК5), Бихроматна окисляемост (ХПК)
 • Азот, амонячен, Нитрати (нитратен азот), Нитрити (нитритен азот)
 • Фосфати (като фосфор)
 • Желязо общо,  Кадмий, Олово, Мед, Хром (шествалентен), Хром (общ); Хром тривалентен,  Манган, Никел, Цинк,
 • Екстрахируеми органични вещества с n-хексан (общо съдържание), Екстрахируеми органични вещества (неполярни съединения – нефтопродукти)
 • Анионни синтетични повърхностноактивни вещества (СПАВ)
 • Феноли летливи, Цианиди свободни, Сулфати, Хлориди,  Обща твърдост
 • Колиформи, Е. коли, Ентерококи, Салмонела, Сулфитредуциращи клостридии, Общ брой жизнеспособни микроорганизми
 • Анализ за замърсяване на водата

 

Получените резултати се сравняват с действащите нормативни документи или със зададените от клиента норми.

В случай, че не сте открили необходимия показател, матрица или имате нужда от специфичен анализ, ние сме на Ваше разположение и ще намерим решение на поставената задача. Ако се колебаете какви анализи да заявите, може да разгледате предложените от нас в страница ФОРМУЛЯРИ.

Заявка за изпитване и указания за приемане на проби вижте в страница ФОРМУЛЯРИ.

 

Можете да се свържете с нас на телефон 0878 899 474, да ни изпратите имейл на laborex@abv.bgили да посетите страницата ни Контакти за допълнителна информация.