ЛАБОРАТОРИИ

Химическа лаборатория

ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ разполага с химическа лаборатория с обща площ от около 100 кв.м. В нея се извършват основно подготовката на пробите и последващите химични класически и инструментални анализи, в т.ч. титрувални, спектрофотометрични, спектрални, газхроматографски и др.

Оборудването и мебелировката са съобразени със спецификата на работа и са изцяло съобразени с нормативните изискванията.

ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ използва реактиви, консумативи и референтни материали от водещи производители, придружени с необходимите сертификати. Доказателство за високото качество на извършваните анализи са отличните резултати от участия в междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност.

Лабораторията е оборудвана с аналитични везни, рН-метър, кондуктометър, муфелна пещ, сушилни, системи за пречистена вода, апарат за определяне на азот по Келдал, нагревателни блокове, термостат, спектрофотометър, атомно-абсорбционен спектрометър, газов хроматограф и др.

Микробиологична лаборатория:

ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ разполага с микробиологична лаборатория, изградена по всички съвременни изисквания. Обособени са помещения за автоклавиране и стерилизация, както и помещение за деконтаминиране на проби.

Извършва се пробоподготовка и микробиологични анализи на води (подземни, повърхностни и отпадъчни), биологично третирани отпадъци, почви, утайки от пречиствателни станции.

Изпитванията на представените образци се провеждат съгласно утвърдени международни/европейски стандарти за микробиологичен анализ. Стриктно се спазват правилата за стерилност.

Лабораторията е обзаведена със стандартно оборудване – автоклав, стерилизатор, термостати, ламинарен бокс и др. спомагателни апарати.